سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
free-discussion عادی سه روز زوج 16:00-17:30 1398/10/07 1398/10/28 0 10 300.000
free-discussion عادی سه روز زوج 16:00-17:30 1398/11/05 1398/11/28 0 10 300.000
free-discussion عادی سه روز زوج 16:00-17:30 1399/05/25 1399/06/17 0 10 400.000
free-discussion عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-19:00 1399/07/06 1399/08/11 5 10 400.000