سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
C1.2 فشرده شنبه چهارشنبه 14:00-17:15 1398/11/26 1399/01/30 0 30 800.000