سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
C1.1 فشرده شنبه چهارشنبه 14:00-17:15 1398/09/23 1398/11/16 0 30 800.000
C1.1 حضوری فشرده سه روززوج 14:00-17:15 1399/04/14 1399/05/15 0 30 1.000.000
C1.1 حضوری فشرده سه روززوج 17:30-20:45 1399/08/10 1399/09/12 10 30 1.000.000