سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B2.4 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1398/11/11 1399/01/22 0 30 600.000
B2.4 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/01/18 1399/02/20 0 30 750.000
B2.4 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/20 1399/06/24 0 30 750.000
B2.4 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/05 1399/08/10 2 30 600.000