سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B2.3 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1398/11/05 1398/12/10 0 30 600.000
B2.3 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1398/11/07 1398/12/14 0 30 600.000
B2.3 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/09 1399/05/11 0 30 750.000
B2.3آنلاین فشرده سه روززوج 17:30-20:45 1399/05/20 1399/06/26 0 30 600.000
B2.3حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/31 1399/08/05 10 30 900.000