سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B2.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/02/27 1399/03/28 0 30 600.000
B2.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/03/22 1399/04/20 0 30 750.000
B2.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/01 1399/05/19 0 30 750.000
B2.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/04 1399/06/10 0 30 750.000
B2.2 حضوری فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/05/25 1399/06/22 0 24 750.000
B2.2آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/01 1399/07/05 0 30 600.000
B2.2آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/07/21 1399/08/26 8 30 600.000