سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B1.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1398/10/15 1398/12/27 0 40 600.000
B1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1398/11/16 1398/12/28 0 40 600.000
B1.2 عادی جمعه ها 9:00-14:00 1399/01/22 1399/04/13 0 40 600.000
B1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/02/06 1399/03/24 0 40 600.000
B1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/03/22 1399/05/03 0 40 750.000
b1.2حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/04/17 1399/05/08 0 40 850.000
b1.2حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/22 1399/06/30 0 40 750.000
B1.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/16 1399/06/28 0 40 600.000
B1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/20 1399/07/05 0 40 750.000
B1.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/05/30 1399/07/11 0 40 600.000
B1.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/06/16 1399/08/27 0 40 900.000
B1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/27 1399/08/09 0 40 900.000
B1.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/27 1399/08/09 0 40 600.000
B1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/07 1399/08/24 5 40 900.000
B1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/07/12 1399/08/28 8 40 600.000
B1.2 حضوری فشرده پنجشبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/08 1399/09/21 10 40 900.000
B1.2 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/09/09 1399/11/19 10 40 600.000
B1.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/09/09 1399/11/19 10 40 900.000
B1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/09/09 1399/11/19 10 40 600.000
B1.2 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/09/09 1399/11/19 10 40 600.000
B1.2حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/09/09 1399/11/19 10 40 900.000