سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A2.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/01/28 1399/03/02 0 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/02/25 1399/04/06 0 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/03/07 1399/04/25 0 40 600.000
A2.2 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/03/13 1399/05/19 0 40 600.000
A2.2 حضوری از قبل فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/03/22 1399/04/12 0 40 600.000
A2.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/24 1399/05/08 0 40 750.000
A2.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/01 1399/06/04 0 40 750.000
A2.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/04/19 1399/05/31 0 40 750.000
A2.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/04/26 1399/06/07 0 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/28 1399/06/15 0 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/05/11 1399/06/29 0 40 600.000
A2.2آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/29 1399/07/14 0 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/06 1399/07/18 0 40 600.000
A2.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/13 1399/08/02 0 40 750.000
A2.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/06/16 1399/08/27 0 40 900.000
A2.2آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/29 1399/08/14 0 40 600.000
A2.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/07 1399/08/24 5 40 900.000
A2.2آنلاین فشرده سه روز زوج 19:00-22:15 1399/07/19 1399/09/05 8 40 600.000
A2.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه 15:00-20:00 1399/8/1 1399/9/14 8 40 600.000
A2.2حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/9/3 1399/10/17 10 40 900.000
A2.2حضوری فشرده پنجشنبه جمعه 9:00-14:00 1399/9/13 1399/10/26 10 40 900.000
A2.2 آنلاین فشرده زوج عصر 18:00-20:15 1399/9/8 1399/10/22 10 40 600.000