سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A2.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه 9:00-14:00 1399/03/01 1399/04/13 0 40 600.000
A2.1 آنلاین عادی جمعه ها 9:00-14:00 1399/03/02 1399/05/24 0 40 600.000
A2.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 10:00-13:15 1399/03/17 1399/05/01 0 40 750.000
A2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/03/29 1399/05/10 0 40 750.000
A2.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/31 1399/05/13 0 40 750.000
A2.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/01 1399/06/04 0 40 750.000
A2.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/07 1399/05/22 0 40 600.000
A2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/04/12 1399/05/24 0 40 750.000
A2.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/04/12 1399/05/24 0 40 600.000
A2.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/01 1399/06/19 0 40 600.000
A2.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/13 1399/06/31 0 40 750.000
A2.1آنلاین فشرده سه روز زوج 19:00-22:15 1399/05/25 1399/07/09 0 40 600.000
A2.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/06/06 1399/07/18 0 40 600.000
A2.1آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/06/23 1399/09/04 0 40 600.000
A2.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/09 1399/08/26 5 40 900.000
A2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/07/10 1399/08/30 0 40 900.000
A2.1آنلاین فشرده سه روز زوج 18:00-21:15 1399/07/12 1399/08/28 7 40 600.000
A2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/15 1399/09/28 10 40 900.000
A2.1 حضوری عادی یکشنبه سه سه شنبه 17:30-20:45 1399/08/25 1399/11/05 10 40 900.000
A2.1حضوری فشرده زوج عصر 17:30-20:45 1399/8/3 1399/9/17 10 40 900.000
A2.1 آنلاین فشرده زوج عصر 17:30-20:45 1399/8/10 1399/9/24 10 40 600.000
A21 حضوری فشرده زوج صبح 9:00-12:15 1399/8/21 1399/10/6 10 40 750.000
A2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه 9:00-14:00 1399/8/29 1399/10/12 10 40 900.000