سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/03/24 1399/05/12 0 70 1.200.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/04/14 1399/06/01 0 70 1.500.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 13:00-16:15 1399/05/12 1399/07/02 0 70 1.200.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/06/10 1399/08/06 0 70 1.500.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/07/05 1399/08/26 2 70 1.200.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9:00-12:15 1399/08/05 1399/09/24 8 70 1.500.000
A1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 13:00-16:15 1399/08/25 1399/10/13 10 70 1.200.000