آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم شکیبا اروانه از دانشجویان خوب آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از سطح A1.1 تا پایان B1 در بخش آموزش زبان آلمانی

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

آقای دکتر بابک شکیبا از دانشجویان خوب آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از سطح A1.1 تا پایان B1 در بخش آموزش زبان آلمانی

آقای محمد سپهر کریمی

آقای محمد سپهر کریمی

کسب نمره تافل فقط پس از گذراندن 25 جلسه کلاس در آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا در بخش آموزش زبان انگلیسی

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم سمانه نوروزی دانشجوی اموزش زبان آلمانی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از ترم A1.1

سرکار خانم پرژین ضیایی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

سرکار خانم پرژین ضیایی دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

جناب آقای احمد خدری دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

جناب آقای احمد خدری دانشجوی آموزش زبان آلمانی سطح A1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

قبولی در آزمون سفارت برای سطح B1

سرکار خانم پرستو بشکانی دانشجوی اموزش زبان آلمانی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا از ترم A1.1