آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A2.2 همراه با استاد عزیز سرکار خانم روشن ضمیر

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 همراه با استاد عزیز جناب آقای هشمتی

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A2.2 همراه با استاد عزیز خانم روشن ضمیر

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 همراه با استاد عزیز جناب آقای نفیسی

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 همراه با استاد عزیز سرکار خانم طاهری

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطحB1.2 همراه با استاد عزیز جناب آقای غیاثوند

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 همراه با استاد عزیز جناب آقای هشمتی

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 همراه با استاد عزیز جناب آقای مولوی

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A2.1همراه با استاد عزیزجناب آقای غفاری

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 همراه با استاد عزیز جناب آقای دکتر رهگذر

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 همراه با استاد عزیز جناب آقای دکتر رهگذر

جشن روز معلم اردیبهشت 96

جشن روز معلم اردیبهشت 96

آموزش زبان آلمانی سطح A1.1 همراه با استاد عزیز جناب آقای دکتر رفیع